products.
Visionary
thinking.

služby.

Majetkové poradenstvo a sprostredkovanie finančnej správy, financovania a drahých kovov: Samostatní obchodní partneri spoločnosti vion podporujú svojich klientov poskytovaním služieb privátneho bankára a poradenstvom vhodným pre investora. A to vždy so zameraním na dlhodobé budovanie a rozširovanie majetku. V centre pozornosti sa pritom nachádzajú umne zostavené vzorové portfóliá z podielových fondov a drahých kovov.

V množstve rozmanitých produktov finančného trhu sú podielové fondy presvedčivým nástrojom. Predovšetkým pre svoju schopnosť diverzifikácie sú vhodné na dlhodobé budovanie majetku. Táto forma investície je navyše vhodná ako pre drobných investorov, tak pre inštitucionálnych klientov.

Podľa klasického majetkového poradenstva so zameraním na podielové fondy zahŕňa privátne bankovníctvo tiež investície do drahých kovov, financovanie i oblasť majetkovej správy.

Pre všetky oblasti produktov stojí v popredí osobné a individuálne poradenstvo, ktoré nie je obmedzené žiadnou otváracou dobou a úplne sa riadi potrebami jednotlivých klientov. V priebehu poradenstva je vždy definovaná osobná motivácia pre investíciu a zostavená individuálna ponuka na mieru.

Prostredníctvom priebežného kontaktu poradcov s klientmi je možná stála kontrola a v prípade potreby tiež aktuálna optimalizácia klientskych portfólií. Samostatní obchodní partneri spoločnosti vion prechádzajú fundovaným vzdelávaním, a preto môžu vykonávať vysoko profesionálnu prácu.

Neustále zvyšovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie garantujú, že sa klientom ponúkajú vždy aktuálne produkty, ktoré zodpovedajú ich potrebám.

Sprostredkovanie
drahých kovov

Majetkové
poradenstvo

Sprostredkovanie
majetkového poradenstva:

hodnoty, ktoré pretrvajú generácie.

V priebehu ľudských dejín existovali nespočetné formy platobných prostriedkov, najrôznejšie definície „peňazí“. Drahé kovy a osobitne zlato vystupujú do popredia, lebo boli základom mnohých platobných systémov rozdielnych kultúr v priebehu tisícročí až do dnešných čias.

Všetci poznáme tradičnú dôveru ľudí v stálosť a zhodnocovanie zlata, ktorá má nielen racionálne ale aj emocionálne pozadie. Táto tradícia má svoje korene v skutočnosti, že zlato je vzácne a jeho produkcia nákladná a že v niekdajších časoch malo symbolický význam držať v ruke „farbu slnka“, a pokračuje prostredníctvom zlatého štandardu až do oficiálnych menových systémov posledných desaťročí.

Vlastníctvo zlata v jeho hmotnej podobe – zlatých prútov alebo zlatých mincí – môže sprostredkovať pocit neotrasiteľnej istoty a zachovania hodnoty. Cena zlata môže stúpať alebo klesať celé mesiace, fyzické zlato je vždy akceptované ako vysoko cenné. Je to oveľa viac ako obyčajná „investícia“!

 

 

 

ideálne portfólio.

Jednotlivé dôvody, prečo sporiť peniaze, sú síce rozdielne, spája ich však spoločný cieľ: toho, čo je dnes k dispozícii, by zajtra malo byť viac.

Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné vysoko kvalitné poradenstvo, ktoré je základom pre vhodnú stratégiu, a vytvorenie individuálneho balíčka investičných fondov. Samostatní obchodní poradcovia spoločnosti vion ponúkajú presne také poradenstvo zodpovedajúce výške mesačnej sporiacej sumy príp. jednorazovej investície – samozrejme v súlade s osobným rizikovým profilom.

Vždy existuje možnosť individuálneho riešenia pre každý typ investorov a rizikové triedy. V centre pozornosti sú individuálne zostavené vzorové portfóliá, ktoré zodpovedajú osobným záujmom investora.

 

 

majetkové poradenstvo.

V závislosti od individuálnych okolností môžu nároky kladené na požadovanú službu významne presiahnuť oblasť klasického majetkového poradenstva.

Samostatní poradcovia spoločnosti vion chápu pojem majetkovej správy ako poskytovanie vysoko kvalitnej a individuálnej služby. Tím externých expertov v oblasti správy pritom nakladá s peniazmi, ktoré im klient zveril.

Služby v oblasti majetkové správy využívajú spravidla klienti, ktorí disponujú veľkým objemom potenciálnej investície. V rámci majetkovej správy získajú klienti prístup k nanajvýš exkluzívnym nástrojom na finančnom trhu, samozrejme vždy v súlade s individuálnymi potrebami a preferenciami.

 

 

Zaujalo vás to? Tu môžete zaslať svoju otázku.
Mehr lesen

Partner bank ag: zastrešujúci ručiteľ pre samostatných vion obchodných partnerov.

Služby spojené s cennými papiermi:

Viazaný investičný agent je podľa § 12 zákona 186/2009 Z.z. zmluvne viazaným sprostredkovateľom banky Partner Bank AG, Goethestraße 1 a, 4020 Linz, a preto môže vykonávať činnosť výlučne pre banku Partner Bank. Služby spojené s cennými papiermi a vedenie depozitu sú realizované bankou Partner Bank AG. Viazaný investičný agent  vykonáva služby súvisiace s cennými papiermi na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť banky Partner Bank AG. Informácie o banke Partner Bank, ako aj o jej produktoch  a službách, nájdete pod www.partnerbank.at.

Dôležité upozornenie:

Zmluvne viazaný sprostredkovatel je samostatný kooperačný partner banky. Nejde teda o jej organizačnú zložku, pobočku alebo zastúpenie. Sprostredkovateľ nesmie prijať finančné prostriedky klienta, a to ani na účely ich postúpenia banke.