responsibility.
Visionary
thinking.

zodpovednosť.

Ako zodpovedná firma pôsobiaca na európskej úrovni sa samozrejme musíme vyrovnávať s pojmom spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľného rozvoja firmy.

vion definuje pojem zodpovednosť spôsobom, ktorý ďaleko presahuje parametre stanovené v zákonoch a nariadeniach. Naše konanie sa vždy zameriava na dlhodobú spoluprácu. Tento zodpovedný prístup považujeme za základný predpoklad úspechu.

Spoločnosť si je vedomá zodpovednosti voči klientom, spolupracovníkom, obchodným partnerom, verejnosti i spoločnosti. Transparentnosť, férovosť a kvalitné konanie sú tu preto hlboko zakotvené. V nadväznosti na tieto hodnoty uvažuje a pôsobí spoločnosť vion vždy prezieravo a veľmi silno sa zameriava na budúcnosť.

Uvedomenie si tejto zodpovednosti je pre vion kľúčové a patrí – podľa nášho názoru – k podnikateľskej identite. Sme presvedčení, že podstata trvalo udržateľného a úspešného hospodárenia sa nachádza v zodpovednom rešpekt vzbudzujúcom vzájomnom styku a opatrnom konaní.

Ako spoločnosť pôsobiaca v mnohých krajinách vysoko profitujeme z individuálnych rozdielov a rôznorodosti, ktoré so sebou prináša každodenná spolupráca s ľuďmi. Stretávanie sa s rôznymi jazykmi, normami a hodnotami našu spoločnosť veľmi obohacuje.

klienti, spolupracovníci a sieť.

Ako svedomito konajúca spoločnosť sme si vedomí veľkej zodpovednosti voči našim klientom, spolupracovníkom a našej sieti.

Naše konanie zamerané na budúcnosť sa odráža vo všetkých aspektoch spoločnosti. Úspech spoločnosti je založený na nasadení, lojalite, vedomostiach a odborných znalostiach všetkých, ktorí vion sprevádzajú alebo sprevádzali. Sme si vedomí, že bez našich klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov by nebol možný takýto úspech. Sme presvedčení, že investície do vzdelania sú investíciou do budúcnosti a preto požadujeme a podporujeme kvalifikácie a kompetencie našich spolupracovníkov a obchodných partnerov.

Podporujeme a oceňujeme rozvoj individuálneho potenciálu, nasadenie a ochotu podávať výkony. Bez neustáleho vývoja nemôže dôjsť k žiadnemu pokroku – len tak zabezpečíme našej spoločnosti perspektívnu budúcnosť.

Naša sieť dodávateľov a partnerov prispieva veľkou mierou k rastu pridanej hodnoty, zvyšovaniu kvality a inovačnej sily. Aj na týchto základoch stojí úspech našej spoločnosti.

Spoločnosť spolupracuje s viac ako 250 dodávateľmi a partnermi v Európe. Je pre nás veľmi dôležité, aby aj oni spĺňali rovnaké parametre, požiadavky a štandardy, ktoré sme si predsavzali.

Mission Statement.

Zastupujeme privátny bankový koncept zameraný na budúcnosť. Svoje poslanie vidíme v poskytovaní centrálnej podpory obchodným partnerom, aby mohli poskytovať vhodné poradenstvo pre investorov zameriavajúcich sa na dlhodobé budovanie majetku. Ako špecialisti na investície ponúkame klientom individuálne riešenia a možnosti investícií na mieru.

Vzťahy budujeme v súlade so zodpovednosťou a transparentnosťou, ktoré sú pre nás vždy prioritné. Zameriavame sa na kvalitné vzdelávanie a na neustály výber a optimalizáciu produktov a portfólií. Všetko je nutné spojiť do zodpovedajúceho komplexného konceptu orientovaného na zákazníka, ktorý nesmie podliehať žiadnym kompromisom.

Spoločnosť vion je aktívna v Rakúsku, naši samostatní obchodní partneri pôsobia pod menom zastrešujúceho ručiteľa Partnerbank AG navyše aj v Českej republike, na Slovensku a vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí Partnerbank AG.